Termini

capicua 4
capicua 5

Informació bàsica
Reglament 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
i LOPDGDD Llei 3/2018

Responsable

Identitat: Capicua CB.
CIF: E98901564
Dir. Postal: C. Alberto Tortajada 61, baix
Telèfon:649 084 081.
Correu-e: capicuaalgemesi@gmail.com
www.capicua.club

Finalitats

Inscripció i servei per a l’alumnat d’acord amb la legislació vigent. Serveis complementaris, activitats complementàries, extraescolars i serveis del centre, organització d’activitats educatives, esportives i lúdiques, tractament de dades de salut, informació de tipus psicopedagògica relacionada amb el procés d’aprenentatge, cobrament de les mensualitats pels serveis.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seues dades és la del compliment d’una obligació legal aplicable al responsable de tractament, execució d’un contracte i consentiment de l’interessat.

Destinataris

Ministeri d’Educació i Conselleria d’Educació, Ministeri d’Hisenda, entitats bancàries, Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i companyies asseguradores
Aquestes cessions estan supeditades al consentiment exprés i inequívoc del titular de les dades personals.
Les dades personals necessàries per al centre seran facilitats a l’Administració Educativa quan la mateixa ho requeresca de conformitat amb la disposició addicional 23 de la LOE, així com a l’Administració Tributària, a les Forces i Cossos de Seguretat, Serveis Socials, Serveis Sanitaris i Administració de Justícia, tot emparat en l’interès superior del menor.

Imatge i veu de l’alumnat

Autoritze a fer ús de la seua imatge i veu en les següents circumstàncies:
La captació i reproducció de la imatge i, si escau, veu durant la seua participació o presència en les activitats i esdeveniments organitzats pel centre, siga quin siga el mitjà utilitzat per a la captació o reproducció, però únicament per a ús intern del centre CapiCua o Col·legi
La inclusió de la imatge (pot anar acompanyada del nom i cognoms) a cartells, tríptics, revista del centre i altre material utilitzat per a publicitar, recolzar o difondre les activitats que serveixen a les propostes educatives.
La inclusió de la imatge, nom i cognoms en la plataforma de gestió utilitzada pel centre.
La utilització de la imatge per il·lustrar les notícies remeses als portals i pàgines d’Internet desenvolupades dins l’àmbit del centre.

La utilització de la imatge i, si escau, veu (pot anar acompanyada del nom i cognoms) per il·lustrar les notícies remeses a les diferents xarxes socials utilitzades pel Col·legi o centre CapiCua
Facebook. Pot transferir dades als Estats Units, pel que recomanem conéixer la seua política de privacitat https://es-es.facebook.com/privacy/explanation.
Youtube. Pot transferir dades als Estats Units, pel que recomanem conéixer la seua política de privacitat https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html.

Termini de conservació de les dades

Les dades personals seran mantingudes mentre dure l’inscripció de l’alumne/a a les activitats del centre. En finalitzar la mateixa, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades sobre la base del consentiment de l’interessat es mantindran fins que no expiren els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi haguera obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·licite la seua supressió o revoque el consentiment atorgat.

Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les vostres dades, a accedir a les seues dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollides o l’interessat retire el consentiment atorgat.
En determinats supòsits podeu sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
En determinats supòsits poden exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que els seran lliurades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.
Teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que l’heu atorgat.
El Centre disposa de formularis per a l’exercici de drets, podeu utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.
Per a l’exercici d’aquests drets els titulars es dirigireu mitjançant escrit dirigit a la gerència del centre o bé per correu electrònic a l’adreça capicuaalgemesi@gmail.com
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que consideren que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.